حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طرح های ثبت اختراع

حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طرح های ثبت اختراع

بر طبق تفاهم نامه ی چند ساله ی فی ما بین شرکت تدبیر اندیشان آرکا و دانشگاه علوم پزشکی مشهد طرح های ثبت اختراع داخلی و خارجی از طرف این دانشگاه به آرکا ارجاع شوند دارای حمایت مالی طبق تفاهم نامه خواهند بود .